Polityka prywatności i plików cookies

Kim jesteśmy

Administratorem strony internetowej www.simfabric.info oraz danych osobowych, zbieranych za jej pośrednictwem jest spółka SimFabric S.A. z siedzibą przy ul. Królowej Marysieńki 5B, 02-954 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy pod nr KRS 0000769437.

Do kogo kierujemy Politykę prywatności

Polityka prywatności jest kierowana do:
• osób odwiedzających naszą stronę internetową;
• naszych klientów i kontrahentów, a także pracowników, współpracowników oraz przedstawicieli takich podmiotów, zaangażowanych do realizacji z nami umowy lub prowadzania i utrzymywania z nami relacji biznesowych.

Kilka definicji

Ilekroć używamy następujących pojęć, mamy na myśli:

Administrator, „my”, „nas”, „naszych” – SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie (02-954), przy ul. Królowej Marysieńki 5B.

Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (,,osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Polityka – niniejsza polityka prywatności i plików cookies.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Serwis – strona internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem: www.simfabric.info.

Jeśli masz pytania dotyczące Twojej prywatności wyślij do nas e-mail na adres: contact@simfabric.com.

Kontakt z Administratorem

Kontakt z nami jest możliwy:
• w formie listownej – na nasz adres siedziby: ul. Królowej Marysieńki 5B, 02-954 Warszawa
• za pośrednictwem poczty elektronicznej – pod adresem e-mail contact@simfabric.com

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Podczas korzystania z Serwisu przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

• umożliwienia Ci dostępu do usługi naszego newslettera – podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a), a więc Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych, którą wyrażasz, gdy zapisujesz się do newslettera; przekazanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, by korzystać z usługi newslettera;

• świadczenia usług drogą elektroniczną polegających na udostępnieniu Ci treści dostępnych w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. niezbędność przetwarzania Twoich danych osobowych do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy; przekazanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić Ci korzystanie z Serwisu;

• możliwości skontaktowania się w przypadku zgłoszenia przez Ciebie nieprawidłowości dotyczących Administratora lub Serwisu, albo innych nieprawidłowości – w takiej sytuacji podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych może być (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, a więc niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze); przekazanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być obowiązkowe do realizacji Twoich uprawnień wynikających z przepisów prawa;

• analitycznych i statystycznych – w przypadku uznania, że korzystanie przez nas z narzędzi analitycznych gromadzących informacje anonimowe o Twojej aktywności w Serwisie, wiąże się z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych – podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a więc nasz prawnie uzasadniony interes, który polega na prowadzeniu analiz Twojej aktywności w Serwisie, a także Twoich preferencji w celu optymalizacji funkcjonalności Serwisu; w takiej sytuacji przekazanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne;

• ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a więc nasz prawnie uzasadniony interes, który polega na ochronie naszych uprawnień wynikających z powszechnie obowiązujących przepisach prawa;

• marketingowych Administratora w przypadku zawarcia takich treści w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a więc nasz prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu marketingu naszych produktów i usług w związku z wyrażoną przez Ciebie zgodą na otrzymywanie naszego newslettera.

Szczegółowe informacje na temat newslettera

Zapisując się do usługi newslettera przekazujesz nam swój adres e-mail za pośrednictwem udostępnionego formularza. Usługa newslettera jest obsługiwana przez The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, z siedzibą w Atlancie, stan Georgia, USA.

Korzystanie przez nas z usług MailChimp do obsługi newslettera wiąże się z przekazaniem Twoich danych osobowych do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA). Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony wobec tego kraju, jednak Twoje dane osobowe mogą być przekazane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) na podstawie standardowych klauzul umownych, o których mowa w art. 46 RODO.

Możesz zrezygnować z korzystania z newslettera w każdym momencie. W tym celu możesz skorzystać z funkcjonalności wypisania się z newslettera poprzez wybranie opcji „unsubscribe” dostępnej na dole każdej przesłanej wiadomości zawierającej newsletter. Możesz też skontaktować się bezpośrednio z nami pod adresem contact@simfabric.com. Po rezygnacji z newslettera Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać na cele ewentualnej obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do prowadzenia korespondencji z nami.

Poczta elektroniczna

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej Twoje dane osobowe (adres e-mail, i inne dane osobowe jakie nam przekażesz, np. imię i nazwisko) będziemy przetwarzać w celu odpowiedzi na Twoje zapytania i prowadzenia z Toba korespondencji – podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a więc nasz prawnie uzasadniony interes polegający na utrzymywaniu z Tobą kontaktu. Po zakończeniu prowadzenia korespondencji, dane osobowe, które nam przekazałeś będziemy przetwarzać w celu archiwizacyjnym oraz na cele ewentualnej obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do prowadzenia korespondencji z nami.

Jeśli kontaktujesz się z nami jako klient lub kontrahent lub w imieniu tych podmiotów, Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

• jeśli jesteś naszym klientem lub kontrahentem – celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest podjęcie na Twoje żądanie działań niezbędnych przed zawarciem umowy oraz wykonanie umowy z nami – podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. niezbędność przetwarzania Twoich danych osobowych do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy;

• jeśli jesteś naszym klientem lub kontrahentem celem przetwarzania jest realizacja nałożonych na nas obowiązków prawnych (np. prowadzenie rozliczeń księgowych związanych z obsługą umowy) – podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. obowiązek wypełniania obowiązków prawnych ciążących na nas w związku z umową z Tobą;

• jeśli działasz w imieniu naszego klienta lub kontrahenta – celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja i wykonanie umowy, w tym utrzymywanie kontaktów służbowych w związku umową z podmiotem w imieniu którego występujesz w kontaktach z nami – podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO tj. nasz prawnie uzasadniony interes polegający na prawidłowym wykonaniu umów z Twoim pracodawcą/zleceniodawcą oraz utrzymywaniu bieżących kontaktów służbowych i właściwej komunikacji;

• ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a więc nasz prawnie uzasadniony interes, który polega na ochronie naszych uprawnień wynikających z powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
Jeśli Twoje dane osobowe zostały zebrane bezpośrednio od Ciebie – podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić utrzymywanie kontaktu z Tobą, a także nawiązanie lub utrzymywanie relacji biznesowej.

Jeśli jesteś naszym klientem, kontrahentem lub pracownikiem, współpracownikiem czy przedstawicielem naszego klienta lub kontrahenta wyznaczonym do realizacji z nami umowy, kategorie przetwarzanych przez nas danych osobowych mogą obejmować:
• dane identyfikacyjne (m. in. imiona i nazwiska)
• dane kontaktowe (m. in. adres e-mail, numer telefonu)
• dane o pełnionej funkcji (stanowisko służbowe, oznaczenie pełnionej funkcji, miejsce pełnienia funkcji/zajmowania stanowiska, oznaczenie podmiotu, w którym osoba pracuje)
• inne dane ujawnione Administratorowi danych do kontaktów służbowych i relacji biznesowych.

Jeśli kontaktujemy się z Tobą w celu zawarcia lub wykonania umowy z podmiotem, dla którego pracujesz lub którego reprezentujesz, Twoje dane osobowe otrzymaliśmy od tego podmiotu (Twojego pracodawcy, zleceniodawcy).
W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu i jego zgodności z przepisami prawa oraz monitorowania ruchu w Serwisie stosujemy również pliki cookies lub inne rozwiązania śledzące. Więcej na ich temat znajdziesz w dalszej części Polityki.

Dobrowolność

Podanie danych do realizacji usług jak i sama ich realizacja jest w pełni dobrowolna. Chcąc jednak skorzystać z usług Serwisu, podanie przez Ciebie niezbędnych danych jest konieczne.
W przypadku kontaktu w celu zgłoszenia nieprawidłowości, przetwarzane są wyłącznie dane podane w treści zgłoszenia oraz metadane dotyczące tej wiadomości, w szczególności adres e-mail nadawcy.

 

Kto ma wgląd w Twoje dane

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez ograniczony krąg osób, w tym przez naszych pracowników i współpracowników w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich pracy w związku ze świadczeniem usług na Twoją rzecz. Twoje dane osobowe mogą być jednak przekazane podmiotom trzecim (odbiorcom danych), o czym mowa poniżej.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

• dostawcom usług zaopatrujących nas w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające zarządzanie naszą organizacją, w tym podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym)

• dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających nas w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym)

• innym podmiotom i organom, którym jesteśmy zobowiązani lub upoważnieni udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Korzystanie przez nas z usług MailChimp do obsługi newslettera wiąże się z przekazaniem Twoich danych osobowych do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA). Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony wobec tego kraju, jednak Twoje dane osobowe mogą być przekazane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) na podstawie standardowych klauzul umownych, o których mowa w art. 46 RODO.

Jak długo przechowujemy dane

Okres przechowywania przez nas Twoich danych osobowych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu spełnienia celów określonych w niniejszym dokumencie:

• dane związane z usługą newslettera – do czasu wycofania zgody, nie dłużej niż jest to zgodne z celem przetwarzania, a następnie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub niezbędny do dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;

• dane ze zgłoszenia nieprawidłowości – przez czas potrzebny do wyjaśnienia zgłoszonej sytuacji. W przypadku stwierdzenia braku zasadności zgłoszenia Twoje dane zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu postępowania. W przypadku przekazania sprawy odpowiednim organom lub instytucjom, Twoje dane będą przechowywane do ostatecznego zakończenia postępowań prowadzonych przez te podmioty;

• dane związane z realizacją umowy z nami lub działaniami przed jej zawarciem – Twoje dane są przetwarzane do momentu wygaśnięcia umowy. Po tym czasie Twoje dane osobowe są przez nas przechowywane przez czas niezbędny do zabezpieczenia naszych roszczeń lub obrony przez roszczeniami. Twoje dane osobowe możemy jednak być zobowiązani przechowywać dłużej przez czas wymagany przez przepisy prawa np. ustawę o rachunkowości;

• dane związane z utrzymywaniem relacji biznesowych – Twoje dane osobowe przetwarzamy przez okres umożliwiający realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na utrzymywaniu relacji biznesowej lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych;

• jeśli Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie innego naszego prawnie uzasadnionego interesu wówczas dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

Twoje prawa związane z ochroną danych osobowych

Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe przysługują Ci następujące uprawnienia:

• prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO)
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych (art. 16 RODO)
• prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO)
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)
• prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (art. 20 RODO)
• prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 7 ust. 3 RODO) – zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać kontaktując się z nami:
• w formie pisemnej – na nasz adres naszej siedziby (podaliśmy go powyżej)
• za pośrednictwem poczty elektronicznej – pod adresem e-mail: contact@simfabric.com

Jeśli uznasz, że Administrator przetwarza Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdziesz na stronie Urzędu www.uodo.gov.pl

Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją (art. 21 ust. 1, 4-5 RODO). Wnosząc sprzeciw powinieneś wskazać na szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania danych osobowych objętych sprzeciwem przez Administratora. Zaprzestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach określonym powyżej, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich praw i wolności lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, przysługuje Ci prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Pamiętaj, nie wszystkie z powyższych uprawnień mają charakter bezwzględny, co oznacza, że nie będą Ci przysługiwać w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania. Jedynym uprawnieniem przysługującym Ci zawsze (niezależnie od podstaw przetwarzania) jest prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Pliki cookies

Pliki cookies (ciasteczka) to dane informatyczne, w szczególności w postaci niewielkich plików tekstowych, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i mogą być odczytane przez nasz system informatyczny lub system informatyczny podmiotów trzecich.

Pliki cookies, które wykorzystujemy

Poniżej przekazujemy Ci informacje o plikach cookies, które gromadzimy w ramach naszego Serwisu.

Cookies związane z funkcjonalnością Serwisu (cookies własne)
Te cookies są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie Serwisu. Są to między innymi pliki cookies pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji. Mają za zadanie zapewnić prawidłowe funkcjonowania Serwisu.

Cookies podmiotów trzecich
W ramach Serwisu Administrator korzysta z narzędzi internetowych, które stosują pliki cookies.

Google Analitics

Nasz Serwis korzysta z narzędzia Google Analytics, które jest udostępnione przez firmę Google LLC. Google Analytics, jako narzędzie do analityki internetowej, wykorzystuje własne pliki cookies do śledzenia interakcji użytkowników. Aktywowaliśmy funkcję anonimizacji Twojego adresu IP, dzięki czemu Twoja aktywność w Serwisie analizowana przez cookies śledzące Google Analytics nie powinna zostać powiązana z Twoimi danymi osobowymi, wobec czego wyłączyliśmy możliwość Twojej identyfikacji.

Funkcje reklamowe wykorzystywane w Google Analytics wdrożone na potrzeby naszego serwisu, obejmują m.in. (I) remarketing w Google Analytics, (II) raporty wyświetleń w sieci reklamowej Google, (III) raporty zainteresowań i danych demograficznych Google Analytics.

Możesz zrezygnować z Google Analytics przez ustawienia swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat rezygnacji ze śledzenia przez Google Analytics we wszystkich używanych witrynach, znajdują się pod adresem: https://support.google.com/analytics/topic/2919631.

Aktualna Polityka i jej zmiany

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja polityki obowiązuje od 17 października 2022 r.