Statute

§1. Postanowienia ogólne www.simfabric.info

1. Niniejszy regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną i określa zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników z Serwisu.
2. Serwis prowadzony jest przez spółkę SimFabric S.A., uprawnioną do dysponowania informacjami i zasobami, które są udostępniane za pośrednictwem Serwisu.
3. W sprawach ogólnych prosimy o kontakt pod adresem: contact@simfabric.com.

§2. Definicje

Polityka prywatności – polityka prywatności Serwisu, opisująca w szczególności zasady przetwarzania przez Spółkę danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu.

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

Serwis – serwis internetowy prowadzony przed SimFabric S.A. pod adresem: www.simfabric.info.

SimFabric S.A./Spółka – SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie (02-954), przy ul. Królowej Marysieńki 5B wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy pod nr KRS 0000769437, NIP 9512422921, REGON 365901996, o kapitale zakładowym wynoszącym 625.000,00 zł

Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z usług świadczonych drogą elektroniczną przez SimFabric S.A.

§3. Ogólne zasady korzystania z Serwisu

1. Serwis stanowi źródło informacji o Spółce oraz Grupie Kapitałowej SimFabric i ich działalności. Jego przeznaczeniem jest publikacja informacji, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa muszą zostać zamieszczone przez Spółkę w sieci Internet. Serwis stanowi również dodatkowe źródło informacji o aktualnościach, dotyczących organizacji i funkcjonowania Spółki oraz całej Grupy Kapitałowej, m. in. ich składzie, działalności, kluczowych produktach i usługach oraz przyjętej strategii działania. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, wypowiedzi moderatorów lub jakichkolwiek osób mających związek z działalnością Spółki nie mają charakteru oficjalnych komunikatów Spółki.

2. Spółka dokłada wszelkich starań, aby informacje zamieszczane w Serwisie były zbierane i aktualizowane z dołożeniem należytej staranności.

3. Świadczenie przez Spółkę usług drogą elektroniczną wymaga spełnienia przez Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:

a) posiadania komputera lub innego urządzenia mobilnego z dostępem do sieci Internet;

b) w przypadku korzystania przez Użytkownika z Serwisu za pośrednictwem komputera wymagane są:
– system Microsoft Windows, Apple macOS, Linux;
przeglądarka Chrome, Brave, Mozilla Firefox, Safari, Opera lub Microsoft Edge w najnowszej edycji,
– włączona funkcja obsługi aplikacji wtyczek, włączona obsługa „Cookies” oraz JavaScript,
– rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu 375×667 pikseli;

c) w przypadku korzystania przez Użytkownika z Serwisu na urządzeniu mobilnym wymagane są:
– system Android, iOS bądź Microsoft Windows, zaktualizowane do najnowszych wersji;
– włączona funkcja obsługi aplikacji.

4. Obowiązek zapewnienia warunków technicznych wskazanych wyżej spoczywa na Użytkowniku, który ponosi wszelkie związane z nimi koszty. Spółka nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, wynikające z nieprawidłowego działania urządzeń Użytkownika bądź niespełnienia przez niego wymagań technicznych opisanych wyżej.

5. Korzystanie z Serwisu i usług świadczonych drogą elektroniczną jest bezpłatne.

6. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu, do korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz niepodejmowania żadnych działań na szkodę Spółki, Użytkowników oraz innych osób. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, a także korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z ogólnie przyjętymi normami oraz jego przeznaczeniem.

§4. Newsletter

1. Za pośrednictwem Serwisu Spółka świadczy usługę Newsletter – dodatkowy biuletyn informacyjny przesyłany na adres e-mail Użytkownika, dotyczący aktualnej organizacji oraz działalności Grupy Kapitałowej SimFabric.

2. W celu otrzymywania Newslettera Spółki, Użytkownik:

– wybiera profil, którego dotyczyć ma Newsletter (Inwestor lub Gracz),
– podaje swój adres e-mail do wysyłki Newslettera,
– zapoznaje się i akceptuje Politykę prywatności oraz niniejszy Regulamin;
– wciska przycisk „Zapisz się”.

3. Spółka zobowiązuje się do przesyłania Newslettera wyłącznie na adres e-mail Użytkownika, podany przez niego podczas zapisywania się na Newsletter.

4. W celu zaprzestania otrzymywania Newslettera Użytkownik wybiera opcję „unsubscribe” dostępną na dole każdej przesłanej wiadomości zawierającej newsletter. Użytkownik może wypisać się z usługi Newslettera także kontaktując się bezpośrednio ze Spółką po adresem: contact@simfabric.com.

5. Zawarcie umowy o świadczenie usługi elektronicznej Newslettera następuje na czas nieoznaczony z chwilą dokonania zapisu Użytkownika do usługi Newslettera.

6. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi elektronicznej Newslettera następuje z chwilą:

– rezygnacji przez Spółkę ze świadczenia usługi elektronicznej Newslettera poprzez usunięcie przez Spółkę z Serwisu funkcjonalności umożliwiającej zapisanie się Użytkowników na Newsletter;
– rezygnacji z Newslettera przez Użytkownika.

7. Użytkownik jest uprawniony do rezygnacji ze świadczenia usług drogą elektroniczną w każdym czasie, bez wskazywania przyczyny.

§5. Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji w zakresie świadczonych przez Spółkę usług drogą elektroniczną.

2. Reklamacja powinna być złożona drogą elektroniczną na adres e-mail: contact@simfabric.com.

3. Reklamacja powinna zawierać:

a) adres e-mail reklamującego Użytkownika, za pomocą którego zamierzał lub zapisał się do usługi elektronicznej Newslettera,
b) określenie przedmiotu reklamacji,
c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację.

4. Spółka rozpatruje reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Usługodawca zastrzega sobie prawo przedłużenia 14 dniowego terminu na odpowiedź w sytuacji, w której udzielenie odpowiedzi uzależnione jest od zebrania dodatkowych analiz technicznych lub prawnych, o czym poinformuje niezwłocznie reklamującego.

5. Odpowiedź na reklamację jest udzielana drogą elektroniczną pod wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli reklamacja nie będzie zawierać danych wystarczających do identyfikacji reklamującego lub nie będzie zawierać danych umożliwiających udzielenia i wysłania odpowiedzi reklamacyjnej.

7. Reklamujący ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone w reklamacji.

§5. Postępowanie reklamacyjne

1. Spółka udostępnia nieodpłatnie Użytkownikowi Regulamin za pośrednictwem Serwisu, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

2. Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

3. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie, w szczególności, jeżeli będzie to konieczne, aby odzwierciedlić zmiany dokonane w ramach usług świadczonych drogą elektroniczną przez Spółkę lub zmiany obowiązującego prawa.

4. Wprowadzenie przez Spółkę nowego lub zmienionego Regulaminu pozostaje bez wpływu na treść stosunków umownych powstałych przed tą zmianą.

5. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Spółkę w związku z korzystaniem z Serwisu opisuje Polityka prywatności udostępniona pod adresem: www.simfabric.info/polityka-prywatnosci.