Sprawozdania finansowe

Struktura przychodów

Struktura rodzajowa przychodów netto ze sprzedaży Emitenta w latach 2017- 2019 (w zł)

'
Wyszczególnienie 2017 2018 2019*
Przychody z portowania gier, w tym: 0,00 7 322,08 400 817,95
gra Saboteur! 0,00 3 461,11 33 307,80
gra STUMP 0,00 3 860,97 31 372,98
gra Mad Age & This Guy 0,00 0,00 31 372,98
gra Presentive Strike 0,00 0,00 121 395,83
gra Lust for Darkness 0,00 0,00 160 233,36
gra Saboteur II: Avenging Angel 0,00 0,00 9 295,69
Przychody z produkcji własnych, w tym: 0,00 140 958,92 163 149,82
gra Farm Expert 2018 for Nintendo Switch 0,00 140 958,92 97 268,65
gra Construction Machines Simulator 0,00 0,00 65 881,17
Pozostałe gry 0,00 21 015,68 412 060,00
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej 0,00 31 562,81 650 005,94
Zmiany stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) 420 528,90 631 764,66 1 024 100,66
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 420 528,90 832 624,15 2 650 134,37
'

* dane finansowe za 2019 nie zbadane przez biegłego rewidenta

Struktura geograficzna przychodów netto ze sprzedaży Emitenta w latach 2017-2019 (w %)

'
Wyszczególnienie 2017 2018 2019*
Przychody ze sprzedaży w kraju 0,00% 16,27% 53,13%
Przychody ze sprzedaży za granicą 0,00% 83.79% 46.87%
'

*dane skonsolidowane Grupy Kapitałowej

Wyniki finansowe

Wyniki finansowe SimFabric S.A. za lata 2018, 2019 i 2020

'
Wyszczególnienie 2018 2019 2020*
Przychody netto sprzedaży 832 624,15 2 650 134,37 9 476 397,48
Przychody ze sprzedaży za granicą 50 653,35 516 440,45 3 428 601,51
Amortyzacja 10 797,71 1 828,26 8 211,51
EBIT 41 248,22 525 589,78 3 475 610,27
Zysk netto 13 006,61 448 893,71 4 422 300,79
Aktywa trwałe 1 909,27 20 303,37 404 041,61
Aktywa obrotowe 1 392 929,98 3 401 370,95 11 641 979,32
Zapasy 1 074 293,56 2 086 557,41 1 047 685,63
Należności krótkoterminowe 87 890,92 233 160,65 2 010 526,99
Środki pieniężne 230 636,34 1 031 300,55 8 213 162,22
Kapitał własny 1 210 880,16 2 259 773,87 5 586 180,66
Zobowiązania i rezerwy 183 959,09 1 161 900,45 2 830 056,99
Zobowiązania krótkoterminowe 22 959,09 623 593,78 2 135 651,99
Suma bilansowa 1 395 839,25 3 421 674,32 12 046 020,93
'

Sprawdź notowania GPW -
SimFabric S.A.

GPW